โครงการปฏิบัติการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ ”Exchange for change แลกเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนแปลง”

วันที่ 21 พฤศจิกายน

Read more

เอกสารการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2559

เอกสารการรับรองคุณวุ

Read more

ภาพบรรยากาศการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ภาคปกติ)ประจำปีการศึกษา 2561

สามารถดูรายละเอียดได

Read more

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ภาคปกติ)

กำหนดการโครงการเตรีย

Read more

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. ชั้นปีที่4 ภาคพิเศษ ศูนย์ขอนแก่น รายวิชาภาวะผู้นำได้จัดโครงการภาวะผู้นำพี่ปันน้อง

วันที่ 21 กรกฏาคม 25

Read more

คณะกรรมการหลักสูตรรัฐศาสนศาสตร์ ร่วมกันจัดทำ SAR-มคอ.7 เพื่อการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

เนื่องด้วยมหาวิทยาลั

Read more

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ วันที่ 1

Read more

ยินดีต้อนรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์