ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจํา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more