ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา – บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ด้วย สํานักงานคณะกรร

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2

ด้วยหน่วยจริยธรรมการ

Read more

การรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2562

ตามที่ รัฐบาลได้มีนโ

Read more

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและเชิญเข้าร่วมงานนําเสนอบทความทาง วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค ๔.๐”

มหาวิทยาลัยมหามกุฏรา

Read more

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ และการป้องกันประเทศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามที่ รัฐบาลได้มีนโ

Read more