ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2564

ด้วยสถาบันวิจัยและพั

Read more

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นำการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์แล

Read more

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะทํางานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก

Read more

ร่วมเป็นคณะทํางานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่าย การศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ ๓

ด้วยภาคีเครือข่ายการ

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์แล

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา – บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ด้วย สํานักงานคณะกรร

Read more