ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะทํางานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก

Read more

ร่วมเป็นคณะทํางานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก

Read more