ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลด้วยมาตรฐาน IC3 Digital Literacy Certification และการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

          ด้วยสํานัก

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่าย การศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ ๓

ด้วยภาคีเครือข่ายการ

Read more