ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์แล

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา – บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ด้วย สํานักงานคณะกรร

Read more