โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2

ด้วยหน่วยจริยธรรมการ

Read more