ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจํา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

การรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2562

ตามที่ รัฐบาลได้มีนโ

Read more