การประชุมสัมมนาทางวิชาการและเชิญเข้าร่วมงานนําเสนอบทความทาง วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค ๔.๐”

มหาวิทยาลัยมหามกุฏรา

Read more

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ และการป้องกันประเทศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามที่ รัฐบาลได้มีนโ

Read more