ภาคสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์ประจำสาขวิชารัฐศาสนศาสตร์
อาจารย์ประจำสาขาพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาสังคมศึกษา