ภาคสังคมศาสตร์

Spread the love
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
อาจารย์ประจำสาขวิชารัฐศาสนศาสตร์
อาจารย์ประจำสาขาพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาสังคมศึกษา

ยินดีต้อนรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์