ภาคมนุษยศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ (ครุศาสตร์)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิชาทัศนศิลป์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย