บัณฑิตศึกษา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม (ป.โท)
อาจารย์ประจำสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม (ป.เอก)