บัณฑิตศึกษา

Spread the love
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม (ป.โท)
อาจารย์ประจำสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาสังคม (ป.เอก)

 

 

ยินดีต้อนรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์