[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 29 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
สื่อสิ่งพิมพ์ข่าวสารคณะฯ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
ลิงค์เครือข่าย

>>คณะมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

>>พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนบ้านนาอ้อ

>>พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนบ้านนาหอ

  
ประวัติความเป็นมา  
 

                     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยครูเลย และสถาปนาเป็นคณะวิชาเมื่อปีการศึกษา 2520 มี นายสถิตย์ กองคำ เป็นหัวหน้าคณะวิชา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ในสายการศึกษาและสายศิลปศาสตร์ ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นตามแผนงาน

รายชื่อคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่

1. นายทองหล่อ วงษ์ธรรมา (2520 - 2521)
2. นายทองสุข จารุเมธีชน (2521 - 2522)
3. นายชาคริต อนันทราวัน (2522 - 2525)
4. นายสุทิน สุขคง (2525 - 2525)
5. รองศาสตราจารย์ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2525 - 2529)
6. นายนิยม สารรัตน์ (2529 - 2533)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก (2533 - 2537)
8. รองศาสตราจารย์ชาคริต อนันทราวัน (2537 - 2542)
9. นายธวัชชัย สีสุกอง (2542 - 2546)
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รำเพย ไชยสินธุ์ (2546 - 2548)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลดิษฐ อุปฮาต (2548 – 2552)
12. รองศาสตราจารย์ ดร. จุลดิษฐ อุปฮาต (2553 – 2556)
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดเกียรติ กุลบุตร (2556 – ปัจจุบัน)

                    คณะฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยยึดนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นแนวทางในการดำเนินงาน จนถึงปัจจุบันมี พ.ร.บ.ประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการพัฒนาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินประเมินจากหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. ทำให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาในทุก ๆ ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการจัดการและคุณภาพของบัณฑิตที่คณะรับผิดชอบในการผลิตออกไปสู่สังคมภายนอกให้เป็นที่ยอมรับ คณะฯ ได้แบ่งส่วนราชการภายในคณะฯ ตามความในมาตรา 10,11 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2549 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549) ซึ่งได้ประกาศแบ่งส่วนราชการ ระดับ “กอง” หรือเทียบเท่ากอง ตามมาตรา 10 วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และมาตรา 11 วรรคสอง คณะฯได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาควิชามนุษยศาสตร์และภาควิชาสังคมศาสตร์ และให้เปลี่ยนการบริหารแบบโปรแกรมวิชาเป็นสาขาวิชามีประธานสาขาและคณะกรรมการสาขาวิชาเป็นผู้บริหารสาขาวิชา ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไป